Start Szkolenia Służby porządkowe

Służby porządkowe

Spis treści
Służby porządkowe
Kandydaci
Tematyka szkoleń
Termin najbliższego szkolenia
Wszystkie strony

Kim jest członek służby porządkowej:

Służby porządkowe to osoby podlegające kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez organizatora, działające na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej.

Służby porządkowe i informacyjne są uprawnione do:

1. Sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie masowej, a w przypadku stwierdzenia      braku takich uprawnień - wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej;

2. Legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;

3. Przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w art. 8 ust. 2;

4. Wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej lub regulaminem obiektu (terenu), a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej;

5. Ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.


 

Kto może zostać członkiem służby porządkowej:

Członkiem służby porządkowej może zostać osoba legitymujące się ważną licencją pracownika ochrony fizycznej.

Chcesz mieć możliwość czynnego uczestnictwa w zabezpieczeniu imprez masowych ? Zapoznaj się z tematyką szkolenia.

 


 

TEMATY SZKOLENIA DLA CZŁONKÓW SŁUŻBY PORZĄDKOWEJ.


Temat I. Zasady wykonywania zadań członka s ł u ż by porządkowej – czas realizacji 4 godziny.

Zagadnienia:

1. Zasady organizacji i działania służb porządkowych podczas imprez masowych.

2. Uprawnienia członków służby porządkowej.

3. Obowiązki członków służby porządkowej.

4. Odpowiedzialność cywilna i karna członka służby porządkowej.

5. Ochrona przeciwpożarowa imprez masowych.

6. Ochrona danych osobowych.

Temat II. Wybrane zagadnienia z zakresu psychologii – czas realizacji 2 godziny

Zagadnienia:

1. Zapamiętywanie – efektywne techniki zapamiętywania w pracy członka służby porządkowej.


2. Elementy budowy portretu pamięciowego.


3. Elementy teorii i praktyki zachowań agresywnych – na potrzeby realizacji działań członka służby porządkowej.


4. Podstawowe informacje dotyczące działania pod wpływem stresu i radzenia sobie w sytuacjach trudnych w trakcie zabezpieczania imprezy masowej.

 

Temat III. Zabezpieczenie porządku podczas imprez masowych - czas realizacji 14 godzin

Zagadnienia:

 

1. Cel zabezpieczenia imprezy masowej i rodzaje zagrożeń .

2. Zadania i obowiązki członka służby porządkowej w związku z:

- kontrolą osób uczestniczących w imprezie masowej;

- kontrolą przestrzegania regulaminu imprezy masowej i regulaminu obiektu (terenu);

- kontrolą przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie, na którym odbywa się impreza masowa;

- ujęciem sprawcy przestępstwa lub wykroczenia;

- legitymowaniem, przeglądaniem zawartości bagażu lub odzieży osób uczestniczących w imprezie masowej;

- usunięciem osoby uczestniczącej w imprezie masowej z miejsca przeprowadzania imprezy masowej;

- dokumentowaniem podejmowanych czynności.

3. Reakcja na potrzeby osób uczestniczących w imprezie masowej.

4. Postępowanie w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia:

- obsługa sprzętu i urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej;

- ewakuacja osób uczestniczących w imprezie masowej z obiektów (stadionów, hal sportowych i    widowiskowych).

5. Współpraca z Policją , Biurem Ochrony Rządu, Państwową Strażą Pożarną oraz innymi uprawnionymi podmiotami w trakcie zabezpieczenia  porządku podczas imprezy masowej.

6. Specyfika zabezpieczenia porządku podczas masowej imprezy sportowej, w tym meczu piłki nożnej

7. Specyfika zabezpieczenia porządku podczas imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej.

8. Ćwiczenia praktyczne w czasie zawodów sportowych odbywających się w obiekcie (stadion, hala sportowa).

 

Temat IV. Zasady udzielania pierwszej pomocy – czas realizacji 4 godziny

Zagadnienia:

1. Zagadnienia ogólne.

2. Procedura postępowania w sytuacji wypadku.

3. Zasady udzielania pomocy przedmedycznej w przypadkach zranień , krwawień tętniczych i żylnych, złamań kości, oparzeń , omdleń , opatrywanie ran, unieruchamianie kończyn, wykonywanie sztucznego oddychania i pośredniego masażu serca, inne wypadki.

4. Praktyczne opatrywanie ran, unieruchamianie kończyn, wykonywanie sztucznego oddychania i pośredniego masażu serca.

 


Najbliższe szkolenie dla Służb Porządkowych odbędzie się: 28 - 30 października 2016 r. na Stadionie Energa Gdańsk.

Osoby zainteresowane zapisami na kurs prosimy o kontakt z naszym biurem tel. (58) 322-51-72

 
Odwiedziło nas:
Dzisiaj1
Wczoraj34
Wszystkich gości:82158

Taurus A.O.M. sp. z o.o. - Rzetelna Firma